Voorwaarden

Hieronder is ons huurcontract met voorwaarden etc. De webmaster doet z'n best om onderstaande tekst up-to-date te houden - echter, het kan voorkomen dat dit niet de laatste versie is.

 1. Voor scoutinggroepen bedraagt de huurprijs € 80 per nacht voor 20 personen. Boven dit aantal is de prijs extra € 3,75 p.p./p.n. Voor niet-scouting groepen bedraagt de huurprijs € 100 per nacht voor 20 personen. Boven dit aantal is de prijs extra € 4,50 p.p./p.n. voor in artikel 3 vermelde huurtermijn. De huurder verplicht zich het overeengekomen bedrag ad.   €_ _ _ _, _ _, zijnde de huur prijs zo spoedig mogelijk,voor aanvang van de huurtermijn te voldoen op IBAN-nummer: NL 20 RABO 0300212852 t.n.v. de verhuurder.
 2. De waarborgsom bedraagt €250 (€ 500 niet scouting), welke door de huurder bij reservering dient te worden voldaan op een van de vermelde bankrekeningnr. In artikel 1 o.v.v. “waarborg DJIB”. Huurder ontvangt van verhuurder een meeondertekend exemplaar van deze overeenkomst, welke slechts geldig is met een betalingsbewijs van de borgsom.
 3. De huurtermijn vangt aan op _ _ /_ _ / _ _ om 13:00 uur en eindigt op _ _ /_ _ / _ _ om 12:00 uur, op welk tijdstip het pand verlaten dient te zijn.
 4. De huurprijs is inclusief water, gas en elektriciteit.
 5. De voorziening van extra stroom op het buitenterrein zal komen vanaf het lokaal waar de meterkast zich bevindt.
 6. Huurder heeft de beschikking over de “DJIB” en het hele terrein met uitzondering van de afgesloten magazijnruimtes en de zolder.
 7. De door verhuurder aangewezen beheerder en/of sleutelbeheerder heeft te allen tijde het recht het terrein en het pand te betreden, controle uit te oefenen op de aanwezigheid van het in artikel 1 vermeld aantal personen en controle uit te oefenen op de naleving van onderhavige overeenkomst.
 8. Huurder heeft de vrije beschikking over de aanwezige keukeninstallatie.
 9. Verhuurder stelt aan huurder een sleutel van het gebouw en poort ter beschikking. Overdracht van de sleutel zal in overleg met de beheerder plaatsvinden.
 10. Huurder is verplicht de “DJIB” en het terrein te onderhouden in de staat, zoals hij het heeft aangetroffen bij de aanvang van de huurtermijn.
 11. Beschadigingen aan pand en/of terrein (inclusief alle eigendommen van verhuurder) dienen onmiddellijk door huurder aan de beheerder gemeld te worden.
 12. Het is huurder uitdrukkelijk verboden tegen muren, deuren en dergelijke voorwerpen of plakkaten aan te brengen d.m.v. spijkers, schroeven of andere “definitieve” bevestigingsmiddelen. Ander tijdelijk bevestigingsmiddelen dienen te worden verwijderd bij oplevering.
 13. Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder is de huurder niet toegestaan gebruik te maken van het aanwezige pionierhout.
 14. De “DJIB”, terrein en inventaris dienen door huurder bij het verlaten, volledig schoongemaakt te zijn. Verhuurder heeft het recht (bij niet of onvoldoende naleving hiervan) dit op kosten van huurder door derden te laten doen.
 15. Verhuurder heeft het recht alle kosten, welke voortvloeien uit niet of onvoldoende naleving van de overeengekomen voorwaarden, in te houden op de in artikel 2 vermelde waarborgsom. Zijn de kosten hoger dan de waarborgsom bedraagt, dan worden de kosten verhaald op huurder.
 16. Verhuurder verplicht zich, behoudens het gestelde in artikel 14, de in artikel 2 vermelde waarborgsom aan huurder over te maken op een door huurder opgegeven bankrekeningnr. binnen 2 maanden na het verstrijken van de huurtermijn,
 17. Het is huurder niet toegestaan met auto’s op het grasveld te rijden, het grasveld is geen parkeer plaats.
 18. Het is huurder verboden op het terrein te graven of gaten te boren.
 19. Het is huurder ten strengste verboden iets van de op het terrein bestaande begroeiing te beschadigen, rooien of kappen.
 20. Huurder mag in de aanwezige kampvuurplaats vuren aanleggen. Niet hoger dan 1,5 meter en dient zelf het te stoken materiaal op te ruimen en af te voeren. Bij constatering van overtreding dient het vuur meteen gedoofd te worden. 
 21. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 22. Huurder dient al het vuilnis in de aanwezige containers te deponeren. Mocht er na de vertrekdatum nog extra afval van de genoemde huurder staan dan dient deze de vuilnis zelf te verwijderen. Deze kan weggebracht worden naar de milieustraat ( maaskade 28 te Oss ). Openingstijden maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 en op zaterdag van 8.30 tot 15.00. 
 23. Huurder dient de rust in de omgeving na 23:00 uur te respecteren en ook op andere tijden de overlast voor derden te beperken.
 24. Huurder dient rekening te houden, dat wanneer men huurt tijdens het lopende jaar uitgezonderd de zomervakantie, leden van de Titus Brandsma groep op woensdagavond, vrijdagavond en zaterdagochtend aanwezig zijn.
 25. Onverminderd de verplichtingen van huurder tegenover verhuurder heeft verhuurder het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien huurder een bepaling van deze overeenkomst overtreedt. De door de verhuurder aangewezen beheerder is door verhuurder gemachtigd in voorkomende gevallen naar eigen inzicht te handelen, zelfs al zou dit de hulp van enigerlei instanties met zich meebrengen.
 26. Na telefonisch overleg is het toegestaan voor stafleden van de Titus Brandsmagroep tijdens de verhuur het terrein te betreden.
 27. Annulering van een reeds bevestigde overeenkomst is slechts mogelijk onder opgave van dringende redenen aan verhuurder. Restitutie van de in artikel 2 vermelde waarborgsom zal alleen dan geschieden als de “DJIB” in genoemde periode nog aan derden verhuurd kan worden.
 28. Verhuurder aanvaardt jegens huurder geen enkele aansprakelijkheid dan waartoe zij wettelijk verplicht is volgens de geldende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 29. Huurder moet minimaal 21 jaar of ouder zijn en gedurende het huur periode constant aanwezig zijn.
 30. Deze overeenkomst is in 2-voud opgemaakt en rechtsgeldig namens elk der partijen ondertekend en elk der partijen heeft een exemplaar ontvangen.
 31. Post eventueel te ontvangen tijdens verblijf op de “DJIB”, te adresseren: Industrielaan 57, 5342 EV, Oss.